J A V N I  P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra
J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra

 

 Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst) i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 370-03/14-01/01, URBROJ:2198/01-2-19-2

od 11. svibnja 2019., u p u ć u j e  s e J A V N I  P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra

 U skladu s odredbom članka 2.,  Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj :2-05- pročišćeni tekst, 13/09 i 24/10)  sačinjen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da na sadržaj prijedloga Odluke dostave svoje mišljenje, ali na konstruktivan način i u skladu s Odlukom davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra.

             Prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu  na adresu Grada Zadra, UO za socijalnu skrb i zdravstvo,  ili UO za gospodarenje gradskom imovinom,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Odluke o   izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra ili na jednu od e-mail adresa: jakov.vidovic@grad-zadar.hr, ili ruzica.vidov@grad-zadar.hr od 16. srpnja do 15. kolovoza 2019. godine. Svi prijedlozi, pristigli u roku, razmotrit će se, a oni za koje se procijeni da su u skladu s Odlukom o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra prihvatljivi i konstruktivni, implementirati će se u konačni prijedlog Odluke koja se u konačnici prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Zadra na razmatranje i odlučivanje.