Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  (PISANO TESTIRANJE)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

KLASA: 112-01/22-01/11

URBROJ: 2198/01-6-22-4

Zadar, 04. svibnja 2022. godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19., u nastavku: ZSN), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  Grada Zadra upućuje

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

 

U „Narodnim novinama“ (broj 43/22), dana 06. travnja 2022. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom na radno mjesto savjetnik za poslove procjene vrijednosti nekretnina (1 izvršitelj/ica).

 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 14. travnja 2022. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 

koje će se održati dana 17. svibnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta pisanim putem, te se sukladno članku 21. stavku 1. ZSN-a ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja