POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  (PISANO TESTIRANJE)
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

KLASA:       112-01/20-01/30

URBROJ:   2198/01-10-20-4

Zadar,         17. prosinca 2020. godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj)samoupravi („Narodnenovine” 86/08, 61/11 i 4/18, 96/18 i 112/19 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za provedbu natječaja   za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije  Grada Zadra upućuje

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 

 

U „Narodnim novinama“ (broj 134/20) dana  4. prosinca 2020. godine objavljen je javni natječaj   za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za financije,  na radno mjesto savjetnik za naplatu poreza i potraživanja na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj/izvršiteljica.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj bio je do 14. prosinca 2020.godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da svi kandidati prijavljeni na natječaj  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 

koje će se  održati će dana  28. prosinca 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

 

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

              

                                                                                                                      Povjerenstvo za provedbu natječaja