POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  ( PISANO TESTIRANJE )
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA:        112-01/20-01/26

URBROJ:     2198/01-6-20-3

Zadar,          11. studenog  2020. godine

 

Sukladno članku 19 – 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19, u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  Grada Zadra upućuje

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

U „Narodnim novinama“ (broj 119/20), dana 30. listopada 2020. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom na radno mjesto viši savjetnik za poslove gospodarenja zemljištem (1 izvršitelj/ica).

 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 9. studenog 2020. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva sve prijavljene kandidate na javni natječaj, budući da svi ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, da temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 

koje će se održati će dana 20. studenog 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja