POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

KLASA:       112-01/19-01/11

URBROJ:    2198/01- 10-19-4

Zadar,         5.  ožujka 2019.godine

 

Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije    Grada Zadra upućuje

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

U „Narodnim novinama“ broj 17/19 dana  20.veljače 2019. godine objavljen je javni natječaj   za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za financije ,  na radno mjesto referent za računovodstvo  1 izvršitelj/izvršiteljica .

 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 28.veljače  2019.godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja   poziva kandidate prijavljene na javni natječaj da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 

koje će se  održati će dana  13.ožujka  2019.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj ispunjavaju formalne  uvjete iz javnog natječaja.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja