POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA:        112-01/19-01/68

URBROJ:     2198/01- 14-19-11

Zadar,          31.prosinca  2019.godine

 

Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa  za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove  Grada Zadra upućuje

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni urede Zadar dana 19.prosinca 2019. godine objavljen je oglas   za prijam u službu na određeno vrijeme na 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove,  radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto referent za opće poslove 1 izvršitelj/ica.

 

Rok za podnošenje prijava na oglas   bio je do  27.prosinca      2019.godine.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas  koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 

koje će se  održati će dana  7.siječnja 2020.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Kandidati koji ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom na oglas telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa