POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA: 112-01/19-01/36

URBROJ: 2198/01- 6-19-5

Zadar, 21.svibnja 2019.godine

 

Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom Grada Zadra upućuje 

 

POZIV 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Zadar, dana 7.svibnja 2019. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od radi zamjene odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe, u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom na radno mjesto viši savjetnik za poslove gospodarenja zemljištem (1 izvršitelj/ica).

 

Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 15.svibnja 2019.godine. 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju 

 

koje će se održati će dana 28.svibnja 2019.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom na oglas telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas. 

 

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. 

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa