POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA:       112-01/19-01/40

URBROJ:    2198/01- 10-19-4

Zadar,         21.svibnja  2019.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa   za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije  Grada Zadra upućuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Zadar, dana  9.svibnja  2019. godine objavljen je oglas   za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova u Grad Zadar, Upravni odjel za financije   na radno mjesto savjetnik za naplatu poreza I potraživanja  (1 izvršitelj/ica).

 Rok za podnošenje prijava na oglas  bio je do 17.svibnja 2019.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati će dana  29.svibnja  2019.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom  na oglas,  telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa