Temeljem članka 3. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Zadra“, br. 2/05-pročišćeni tekst i 13/09) i članka 1. Odluke o  uvjetima  i  mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 27/10)  Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra, dana 31. kolovoza 2010. godine,   o b  j a v l j u  j e

 

 

N A T J E Č A J

 

za davanje u najam  socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra

 

 

 

            Pravo na dodjelu stana u vlasništvu Grada Zadra ima državljanin RH, koji kumulativno ispunjava slijedeće uvjete:

 

1.  da ima prebivalište na području Grada Zadra neprekidno u posljednjih 10 godina do podnošenja zahtjeva (u slučaju obitelji udovice i udovca pravo ostvarenog prebivališta pokojnog prenosi se na podnositelja zahtjeva i uračunava se u godine prebivališta);

 

2.  da podnositelj zahtjeva, članovi obiteljskog domaćinstva te osobe koje su po Obiteljskom zakonu izjednačene s njima nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješe na drugi način.

Smatra se da osoba iz točke 2. nema riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješi na drugi način, ako:

-          nema u vlasništvu i/ili posjedu  kuću ili stan na području RH,

-          ne koristi stan u svojstvu zaštićenog najmoprimca,

-          ne stanuje u odgovarajućem stanu u vlasništvu i/ili  posjedu roditelja ili roditelja bračnog druga ili djece,

-          ne koristi odgovarajući gradski stan temeljem Ugovora o najmu na određeno vrijeme sklopljenim sa Gradom Zadrom;

 

3.  da podnositelj zahtjeva, članovi obiteljskog domaćinstva te osobe koje su po Obiteljskom zakonu izjednačene s njima nemaju u vlasništvu ili posjedu građevinsko zemljište za koje može ishoditi dozvolu za gradnju u gradovima i drugim naseljenim mjestima, te poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, da vrijednost pokretnina – prijevozna sredstva (automobil, brod i slično) te novčana sredstva i vrijednosni papiri ne prelaze ukupnu vrijednost veću od 75 tisuća kuna, te da se u posljednjih 10 godina prije  podnošenja zahtjeva nisu doveli u nepovoljniji stambeni položaj prodajom, darovanjem obiteljske kuće ili stana, zamjenom stana ili na drugi način;

 

4. da podnositelj zahtjeva, članovi obiteljskog domaćinstva te osobe koje su po Obiteljskom zakonu izjednačene s njima nemaju, a niti su ostvarili pravo na obnovu i potporu za popravak ratom uništene ili oštećene obiteljske kuće sukladno Zakonu o obnovi;

 

5. da ukupni prihodi svih članova obitelji u posljednjoj godini dana prije podnošenja zahtjeva ne prelaze za isto razdoblje slijedeće postotke netto prosječne plaće u RH po članu obitelji i to:

-    za samce                                60%         

-    za dva člana obitelji                45%         

-    za tri člana obitelji                  40%               

-    za četiri člana obitelji  i

      drugu višečlanu obitelj           35%         

 

 

DOKAZ:

Status hrvatskog državljanina dokazuje se domovnicom za podnositelja zahtjeva.

Status iz točke 1. dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu za podnositelje zahtjeva i članove domaćinstva.

Status iz točke 2. i 3. dokazuje se slijedećim uvjerenjima kumulativno:

            -   uvjerenjem Ureda za katastar i geodetske poslove iz mjesta prebivališta i mjesta rođenja za sve osobe navedene u točkama 2. i 3.,

-    izvatkom iz zemljišnih knjiga i iz knjiga pologa ugovora o otkupu stanova u mjestu prebivališta i mjestu rođenja za osobe navedene u točkama 2. i 3.,

-    izvadak iz zemljišnih knjiga i posjedovni list za stan ili kuću roditelja kao i uvjerenje o   prebivalištu za roditelje, ukoliko se stanuje u stanu ili kući roditelja, 

-          uvjerenjem Porezne uprave za sve osobe navedene u točki 3.,

-          izjavom danom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, ovjerenom kod Javnog bilježnika o statusu stanovanja (podstanar kod koga ili življenje u stanu ili kući roditelja), te o  posjedovanju pokretnina – prijevoznih sredstava, te novčanih sredstava i vrijednosnih papira.

Za status iz točke 2. alineje 2. i 4.  izvršit će se uvid u službenu evidenciju o najmu gradskih stanova u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.

Status iz  točke. 4. dokazuje se uvjerenjem Ureda za obnovu Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji.

Status iz točke 5. dokazuje se uvjerenjem o visini prihoda, i to:

-          za plaću – Potvrda o visini dohotka za 2009. godinu, Ministarstva financija – Porezne uprave,

-          za mirovinu – Potvrda o visini dohotka za 2009. godinu, Ministarstva financija  – Porezne uprave,

-          za naknadu – uvjerenje o visini naknade od nadležne ustanove,

-          za nezaposlenost – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje.

 

Osim domovnice svi ostali dokumenti kojima se dokazuje pravo na dodjelu stana u vlasništvu Grada Zadra ne smiju biti stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

 

 

            Mjerila koja se boduju u svrhu utvrđivanja liste prioriteta za davanje u najam stanova su:

A.  socijalno zdravstveni status,

B.  godine života,

C.  procjena socijalnih službi grada Zadra.

 

 

A.  Socijalno zdravstveni status

 

Socijalno zdravstveni status podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva utvrđuje se prema broju članova obiteljskog domaćinstva, statusu samohranog roditelja, statusu redovitog školovanja djeteta, nesposobnosti za rad te mentalnom ili tjelesnom oštećenju malodobnog člana obiteljskog domaćinstva odnosno invaliditetu od najmanje 50%, statusu korisnika stalne pomoći.

 

 

         1.   Za svakog člana obiteljskog domaćinstva podnositelj dobiva..............           2 boda.

 

DOKAZ:

Broj članova obitelji dokazuje se izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o broju članova domaćinstva (u obrascu prijave na natječaj točka 3.2.) i rodnim listovima za svakog od njih.

 

          2.  Samohranom roditelju pripada...............................................................         4 boda.

 

DOKAZ:

            Status iz ove točke dokazuje se rodnim listovima za dijete, majku ili oca ne starijim od 30 dana i izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne živi u izvanbračnoj zajednici.

 

 

          3.   Za svako dijete na redovitom školovanju ..............................................        2 boda.

 

DOKAZ:

            Status iz ove točke dokazuje se potvrdom o redovitom školovanju.

 

 

           4. Za opću nesposobnost za rad podnositelja zahtjeva i/ili punoljetnog člana obiteljskog domaćinstva utvrđenog pravomoćnim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, podnositelju zahtjeva pripada.............................................................     8 bodova.

 

           5. Za  mentalno  ili  tjelesno oštećenje malodobnog  člana  obiteljskog  domaćinstva  podnositelja zahtjeva  utvrđenog rješenjem Centra za socijalnu skrb, podnositelju zahtjeva pripada .............................................................................................................       10 bodova.

 

           6. Za invaliditet koji nije obuhvaćen u st. 1. i 2. članka 8. od najmanje 50% utvrđen pravomoćnim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i po rješenju o kategorizaciji Centra za socijalnu skrb za malodobno dijete  podnositelju zahtjeva pripada ............................................................................................................................       5 bodova.

 

DOKAZ:

            Status iz točke 4. i 6.  dokazuje se pravomoćnim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

            Status iz točke 5. dokazuje se rješenjem  Centra za socijalnu skrb.

             

            7.  Za korisnike stalne pomoći pri Centru za socijalnu skrb do 3 godine ...   5 bodova.

 

            8.  Za korisnike stalne pomoći pri Centru za socijalnu skrb koju korisnik prima duže od 3 godine ..........................................................................................................     7 bodova.

 

DOKAZ:

Status iz točke 7. i 8. dokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnu skrb u Zadru o duljini primanja stalne pomoći.

 

 

  1. B.     Godine života

 

            Godine života podnositelja zahtjeva boduju se:

 

- osobama do 30 godina života ...............................................................     0 bodova,

- osobama iznad 30 godina života za svaku godinu dodatnih ................  0,5 bodova.

 

DOKAZ:

            Godine života dokazuju se preslikom osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

 

 

 

  1. C.     Procjena socijalnih službi grada Zadra

 

 

Prema socijalnoj anamnezi dobivenoj na osnovu dokumentacije i Upitnika (obrasca zahtjeva) koji kandidati ispune, stambenom statusu, očevidom na terenu i razgovoru s kandidatima Povjerenstvo u sastavu od dva socijalna radnika iz Centra za socijalnu skrb Zadar, jednog predstavnika Caritasa zadarske nadbiskupije, te dva predstavnika Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra izvršit će procjenu svakog kandidata i dodijeliti ...................................................................................................... od 0 do 7 bodova.

 

 

Zahtjevi s potrebitom dokumentacijom podnose se na obrascu koji se može preuzeti na porti Grada Zadra, a podnose se na Pisarnicu Grada Zadra neposredno ili na adresu:

 

GRAD ZADAR

Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

Z A D A R

Narodni trg 1

 

i to u roku od 30 dana od dana objave Natječaja u javnim glasilima, na oglasnoj ploči Grada Zadra i na internetskoj stranici Grada Zadra, adresa: www.grad-zadar.hr

 

Napomena: Podnositelji zahtjeva trebaju u prijavi navesti točnu adresu stanovanja i broj telefona radi pozivanja zbog eventualnog ažuriranja dokumentacije.

 

Informacije na telefon 208-109 i 208-175.

 

 

Klasa: 371-01/10-01/03

Ur.broj: 2198/01-2/1-10-5

Zadar,   31. kolovoza  2010.

                      PREDSJEDNIK                                                                                                         Damir Kasap, dr. med.