Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA:        112-01/20-01/03

URBROJ:     2198/01- 14-20-10

Zadar,          13.veljače 2020.godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19  u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa  za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove  Grada Zadra upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar dana 3.veljače 2020. godine objavljen je oglas   za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe  u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove,   na radno mjesto referent za opće poslove pisarnice  1 izvršitelj/ica.

Rok za podnošenje prijava na oglas   bio je do  11.veljače  2020. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas  koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 

koje će se  održati će dana  19.veljače  2020.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Kandidati koji nisu podnijeli uredne prijave i ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa