Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/18-01/12

URBROJ:  2198/01-9- 18-3

Zadar,      15.ožujka 2018.godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar dana 14.ožujka 2018. godine objavljen  je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto komunalni redar  (5 izvršitelja/ica).

Služba se zasniva na određeno vrijeme na 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao,   uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 Tekst oglasa dostupan je ovdje:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=91059209

 Rok za podnošenje  prijava na oglas  je 8 dana od dana objave Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar,  odnosno  do 22.ožujka 2018.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA kOMUNALNI REDAR

 • vrši nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda i propisa donesenih temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu iz nadležnosti komunalnog redarstva i drugih propisa,
 • izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka;
 • vodi upravni postupak,
 • posebnom iskaznicom dokazuje svoje službeno svojstvo,
 • obvezatno nosi odgovarajuću službenu odoru koju propisuje Gradonačelnik,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika.

 PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto komunalni redar koji iznosi 1,536 uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na oglas koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst),
 • Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/08  i 13/09),
 • Odluka o reklamiranju na području Grada Zadra  („Glasnik Grada Zadra“, broj 28/10, 4/11  i 4/12),
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Glasnik Grada Zadra“, broj 16/13)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 ,61/11 i 4/18),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14),
 • Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13),
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 79/14).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA