Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/23-01/45

URBROJ:  2198/01- 2 -23-3

Zadar,       14.prosinca 2023. godine

U „Narodnim novinama“ broj 148/2023 dana  13.prosinca 2023.godine objavljen je javni natječaj  za radno mjesto viši stručni suradnik II – socijalnu skrb  u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra (2 izvršitelj/ice).

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Tekst natječaja  dostupan je u Narodnim novinama  i ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8367331.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 21. prosinca 2023. godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • obavlja poslove iz područja socijalne skrbi;
 • prati stanje u navedenim oblastima;
 • predlaže mjere i aktivnosti na polju rješavanja socijalnih problema na području grada;
 • predlaže opće akte u oblasti socijalne skrbi, te prati njihovu provedbu i primjenu u praksi;
 • izdaje pojedinačne akte o ostvarenju prava na socijalnu zaštitu;
 • vodi brigu o pravilnom korištenju socijalnih stanova dodijeljenih temeljem posebne socijalne liste;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika  pomoćnika pročelnika i pomoćnika pročelnika  upravnog odjela.

LITERATURA ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA:

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),
 • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20, 18/22, 46/22, 119/22, 71/23- pročišćeni tekst ).
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br.47/09, 110/21.)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21).
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine” br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Službenik viši stručni suradnik II za socijalnu skrb ostvaruje pravo na plaću u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto viši stručni suradnik II – 2,415 utvrđenog Odlukom o koeficijentima za obračun plače službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („ Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21 i 15/22) i osnovice za izračun plaće,  uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža (Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra (KLASA: 120-01/23-01/03,URBROJ: 2198/01-2-23-4 od 23.svibnja 2023.godine).

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam na radno mjesto viši stručni suradnik II – za socijalnu skrb (2 izvršitelja/ice) u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra  u roku od 8 dana od objave javnog natječaja,  odnosno  do 21. prosinca 2023. godine.