Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/24-01/04

URBROJ:  2198/01- 14 -24-3

Zadar,       15.veljače 2024. godine

 U „Narodnim novinama“ broj 18/2024 dana 14. veljače 2024.godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme  u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove na  radno mjesto spremač – 2 izvršitelja / izvršiteljice.

Tekst natječaja  dostupan je u Narodnim novinama  i ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8370606.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 22. veljače 2024. godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

-radi na održavanju čistoće prostorija;

-brine o održavanju biljaka u gradskim prostorijama;

-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika pročelnika i pomoćnika pročelnika.  

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 Za radno mjesto spremač utvrđuje se plaća u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova 1,552 utvrđenog Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („ Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21,  15/22 i 17/23 ) i osnovice za izračun plaće,  uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža (Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra KLASA: 120-01/23-01/03,URBROJ: 2198/01-2-23-4 od 23.svibnja 2023.godine).

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Temelljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine “ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja  i intervjua.

 Literatura potrebna za pripremu pisanog testiranja:

  • čl. 2., 5., 24., 25., 26.,  35. i 56. Statuta Grada Zadra („ Glasnik Grada Zadra“ broj: 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) .

te će pisano testiranje obuhvaćati jednostavna pitanja vezano za Grad Zadar kao jedinicu lokalne samouprave,  o njegovom djelokrug obavljanja poslova i ustrojstvu. Kandidatima se na pisanom testiranju dodjeljuje   broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

 Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređno vrijeme  u Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće psolove na  radno mjesto spremač ( 2 izvršitelja/ice) , u roku od 8 dana od objave javnog natječaja,  odnosno  do 22. veljače  2024. godine.