Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/23-01/35

URBROJ:  2198/01- 10 -23-3

Zadar,      19.10. 2023.godine

 U „Narodnim novinama“ br. 120/2023.godine dana 18.10. 2023.godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za financije,  na radno mjesto administrativni tajnik koji radi za dva upravna odjela (1 izvršitelj/ica).

 Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 26.10. 2023.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

vrši dnevni i tjedni raspored sastanaka;

obavlja sve uredske poslove i zadaće;

obavlja poslove prijepisa i fotokopiranja;

brine o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju;

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

LITERATURA ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA:

  • Statut Grada Zadra(„Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/2018 i 112/19),
  • Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” br. 7/9 i 75/21)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi  („Narodne novine“  33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20)
  • Zakon o lokalnim porezima  („Narodne novine“  115/16101/17114/22114/23)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18110/1832/20)

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika gradske uprave Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”  br. 15/18, 15/19, 16/20, 13/21, 15/22)

utvrđen je koeficijent za radno mjesto administratvni tajnik koji radi za dva upravna odjela  1,676 uz osnovicu za izračun  plaća.

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1 „ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja s naznakom: “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za financije, na radno mjesto administratvni tajnik koji radi za dva upravna odjela u roku od 8 dana od objave javnog  natječaja,  odnosno  do  26.listopada  2023.godine.      

GRAD ZADAR