Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/23-01/51

URBROJ:  2198/01- 9 -23-3

Zadar,       18. prosinca 2023. godine

 U „Narodnim novinama“ broj 150/2023 dana  15.prosinca 2023.godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za radno mjesto viši referent - komunalni redar.

 Tekst natječaja  dostupan je u Narodnim novinama  i ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8367631.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 27. prosinca 2023. godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

  • Vježbenik se osposobljava za poslove iz nadležnosti odsjeka komunalnog redarstva i suradnju s mjesnim odborima, građanima, tvrtkama iz djelatnosti komunalnog gospodarstva te ostale poslove radnog mjesta višeg referenta – komunalnog redara

LITERATURA ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA:

  • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19)
  • Odluka o komunalnom redu ( „Glasnik Grada Zadra“ br. 8/19, 2/20, 9/20, 12/22, 8/23)
  • Zakon o građevinskoj inspekciji ( „Narodne novine“ br. 153/13)
  • Zakon o zaštiti od buke ( „Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
  • Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“ br. 47/09, 110/21)
  • Prekršajni zakon ( „Narodne novine“ br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15,70/17, 118/18, 114/22)

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini 85% od najniže osnovne plaće za radno mjesto njegove stručne spreme.

Koeficijent za radno mjesto viši referent za komunalno redarstvo je - 2,045  utvrđen Odlukom o („ Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21 i 15/22) i osnovica za izračun plaće,  (Odluka o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra (KLASA: 120-01/23-01/03,URBROJ: 2198/01-2-23-4 od 23.svibnja 2023.godine).

 

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za radno mjesto viši referent - komunalni redar, u roku od 8 dana od objave javnog natječaja,  odnosno  do 27. prosinca 2023. godine.