Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/17-01/12

URBROJ:  2198/01-4-17-3

Zadar,       23.ožujka 2017.godine

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo  Grada Zadra objavio je dana  23.ožujka 2017.godine u „Narodnim novinama“ br. 26/2017 javni natječaj  za prijam u službu na radno mjesto savjetnik za imovinsko pravne odnose  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Opis poslova i zadaća radno mjesto savjetnik za imovinsko pravne odnose  :

- sudjeluje u izradi odluke iz domene rada odsjeka temeljenih na zakonima koji reguliraju ovu oblast,

- sudjeluje u postupcima izvlaštenja,

- sudjeluje u postupku vođenja upravnih postupaka kod drugih tijela,

- vodi evidenciju o imovinsko pravnim postupcima.

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA :

Statut Grada Zadra – pročišćeni tekst  (“Glasnik Grada Zadra” broj 2/15),

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,(“ Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),

Zakon o obveznim odnosima ,(“ Narodne novine” br.35/05, 41/08, 125/11, 78/15,

Zakon o komunalnom gospodarstvu ,(“ Narodne novine” br 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – savjetnik 2,286. Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na javni natječaj  podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra na adresi Narodni trg 1  ili poštom na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 31.ožujka 2017.godine. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog   postupka pisanim putem povući prijavu.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA