KLASA:    112-01/15-01/06

URBROJ: 2198/01-11-15-2

Zadar,      18. veljače 2015.godine

 

UNarodnim novinamabroj 18/15,  od  18.veljače 2015.godine objavljen je natječaj  za prijam u službu u Upravni odjel za financije Grada Zadra, na radno mjesto viši stručni suradnik  Ikorordinator za financijsko upravljanje i kontrole  na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica). Rok za podnošenje prijava istječe dana 26.veljače 2015.godine.

 

Opis poslova i zadaća za radno mjesto–viši stručni suradnik  Ikorordinator za financijsko upravljanje i kontrole  :

-     obavlja poslove koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole;

-     pruža savjete i potpore gradonačelniku i pročelnicima o načinu uspostave, provedbe i razvoja financijskog upravljanja i kontrole na razini korisnika proračuna odnosno u dijelu za koji su pojedini čelnici odgovorni;

-     priprema i prati provedbu Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u skladu s uputama Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija;

-     priprema Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola u skladu s Naputkom za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru;

-     koordinira izradu internih akata iz proračunskog ciklusa (pravilnika, naputaka, uputa, smjernica) kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika, uređuju kontrolne aktivnosti u procesu planiranja, programiranja, izrade i realizacije financijskog plana, te u procesu nabave i ugovaranja; 

-     koordinira uspostavljanje i razvoj metodologije uspostave prethodne i naknadne financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja;

-     pomaže čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavljanja i ažuriranju knjige(mape) poslovnih procesa, te analizi rizika;

-     prati stanje imovine i obveza, te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine;

-     surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom ministarstva financija;

-     obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

-      

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

  1. Zakon o proračunu (
  2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave   
  3. Opći porezni zakon
  4. Ovršni zakon
  5. Zakon o općem upravnom postupku
  6. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
  7. Zakon o obveznim odnosima 
  8. Zakon o komunalnom gospodarstvu
  9. Zakon  o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
  10.  Zakon o fiskalnoj odgovornosti.

 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik I je – 2,248. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave u “Narodnim novinama”  odnosno do 26.veljače 2015.godine.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog  postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA