JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Glasnik Grada Zadra“ broj 1/12, 2/12, 4/14 i 3/15), članka 1. Odluke o planu korištenja javnih površina Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:363-01/12-01/03,         Ur. broj: 2198/01- 1/4-12-6, od 7. veljače 2012. godine, i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa: 363-01/17-01/72,  Ur. broj:2198/01-2-17-2  od 7.ožujka 2017. godine, Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Grada Zadra, za postavu kioska, kako slijedi: