JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup javnih površina u svrhu iznajmljivanja romobila
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u svrhu iznajmljivanja romobila

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Glasnik Grada Zadra“ broj 15/17) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa: 363-01/22-01/265, Urbroj: 2198/01-2-22-2 od 30. lipnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

       za davanje u zakup javnih površina u svrhu

       iznajmljivanja romobila

1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Grada Zadra za lokacije kako slijedi:

• Zadar, Nova vrata, sjeverna strana – 7 m2

• Zadar, Kolodvor, Ante Starčevića – 7m2

• Zadar, Obala kneza Trpimira, Borik, uz marinu – 7 m2

• Zadar, ulica Ante Kuzmanića, Foša – 7 m2

• Zadar, Kolovare ulica, kraj caffe bar Fontana – 7 m2

• Zadar, Marina Zadar, Vruljica - 7m2

• Zadar, Ulica Edina Androvića, Višnjik– 7m2

• Zadar, Jazine , Relja– 7m2

Početni iznos zakupnine za sve lokacije iznosi 120.000,00 kuna bez uračunatog PDV-a.

2. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.

3. Za sudjelovanje na javnom natječaju, natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun Proračun Grada Zadra broj IBAN HR5924070001852000009, sa svrhom uplate „jamčevina“ model HR26, poziv na broj 5738-035-OIB, u iznosu od 50% od početnog iznosa zakupnine.

4. Detaljne obavijesti o navedenim lokacijama i oznaku na grafičkom prikazu zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za EU fondove, Narodni trg 1, potkrovlje.

5. Svih osam lokacija daju se u zakup zajedno istom ponuđaču za postavljanje električnih romobila na lokacije koje su prethodno odabrane, svaka površine do 7 m2 na vrijeme od 1. srpnja 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine.

6. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja, te broj žiro računa za povrat jamčevine,

b) ponuđeni iznos zakupnine izražen u apsolutnom iznosu u kunama.

Uz ponudu ponuditelji natječaja moraju dostaviti:

c) original ili ovjerenu presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu ili original ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 (trideset) dana,

d) dokaz o uplaćenoj jamčevini,

e) potvrdu Upravnog odjela za financije, da nema nepodmirenih dugovanja nastalih prema Gradu Zadru, ne starija od 8 (osam) dana, od dana raspisivanja natječaja,

f) preslika osobne iskaznice ili putovnice za fizičku osobu.

7. Ponuditelji koji se natječu, moraju imati podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Zadru.

8. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.

Ako nakon donesene odluke o dodjeli javne površine najpovoljniji ponuditelj odustane od dobivene javne površine i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetnu javnu površinu natječaj će se ponoviti.

9. Najpovoljniji ponuditelj za javnu površinu koji bude izabran dužan je u roku 15 (petnaest) dana po primitku obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i najpovoljnije ponude u javnom natječaju i zaključiti ugovor o zakupu javne površine. U protivnom smatrat će se da je odustao od ugovora, te gubi pravo na povrat jamčevine.

        Najpovoljniji ponuditelj koji bude izabran dužan je sklopiti Ugovor o zakupu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Odluke o dodjeli javne površine. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o zakupu javne površine u naznačenom roku, smatrat će se da je odustao od ugovora, te gubi pravo na povrat jamčevine.

10. Prije zaključenja Ugovora ponuditelj je dužan uplatiti preostali iznos zakupnine.

11. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD ZADAR

                        Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

                        s naznakom „za natječaj“ Klasa: 363-01/22-01/265

                       Narodni trg 1, Zadar

 preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Grada Zadra, te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na gradskoj pisarnici do tog trenutka.

12. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 11. srpnja 2022. godine u 10,00 sati, u Velikoj vijećnici, Narodni trg 1, Zadar

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

13. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovremene i neprecizne pristigle ponude, ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze prema Gradu Zadru.

14. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Grada Zadra.

15. Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 (petnaest) dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima javnog natječaja čije ponude ne budu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja.

16. Sudioniku javnog natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunat će se u utvrđeni iznos zakupnine.

17. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, o trošku zakupnika kod javnog bilježnika, osim za ugovore o zakupu javnih površina za koje se ugovori plaćanje cjelokupne zakupnine unaprijed.

18. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

Zakupnici osiguravaju svoje naprave ili druge pokretne stvari koje služe za obavljanje planiranih djelatnosti te odgovaraju za štetu nastalu na pokretnoj i nepokretnoj imovini, brinu i osiguravaju sigurnost ljudi koji su korisnici njihovih usluga.

GRADONAČELNIK GRADA ZADRA