JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Glasnik Grada Zadra“ broj 15/17), članka 6. Plana korištenja javnih površina ( „Glasnik Grada Zadra“ br. 16/17, 4/18, 5/18, 3/19, 5/19 i 6/20) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 363-01/20-01/274, URBROJ:2198/01-2-20-2 od 9. lipnja 2020. godine, Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

 1. Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Grada Zadra, za postavu pokretnih naprava za prezentaciju brodskih izleta i stalka za portretiranje

R.

b.

Lokacija

Broj prodajnih mjesta

Površina

u m2

Djelatnost

(namjena)

Početni

 iznos zakupnine

Trajanje zakupa

Iznos jamčevine u kunama 

1.

Obala kneza Branimira

1

(prod. mj. br. 5)

4

Prezentacija

 brodskih izleta

5.000,00  kn za cijelo

razdoblje

do

27. 10. 2020.

 

 

5.000,00 kn

2.

Obala kneza Branimira

1

(prod. mj. br. 10)

4

Prezentacija

 brodskih izleta

5.000,00  kn za cijelo

razdoblje

do

27. 10. 2020.

 

 

5.000,00 kn

3.

Široka ulica (lijeva strana do Arheološkog muzeja)

1

(prod. mj. br. 2)

3

Portretiranje

2.000,00 kn za cijelo razdoblje

do

 31. 10. 2020.

 

 

2.000,00 kn

 

 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pod red. brojem 1. i 2. imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti pomorskog i obalnog prijevoza putnika ili djelatnost putničke agencije.

      Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pod red. brojem 3. imaju fizičke osobe koje imaju diplomu o završenoj  likovnoj umjetnosti ili su članovi likovnih udruženja.

 1. Za sudjelovanje na javnom natječaju, natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun Proračun Grada Zadra broj IBAN HR5924070001852000009, sa svrhom uplate „jamčevina“ model HR26, poziv na broj 5738-035-OIB.

      Uplata jedne jamčevine vrijedi samo za jedno prodajno mjesto na pojedinoj lokaciji.

 1. Javne površine na lokacijama pod rednim brojem 1. i 2., mogu se dati tako da jedan ponuditelj može zakupiti samo jedno prodajno mjesto na lokaciji Obala kneza Branimira.

Ako se jedan ponuditelj natječe za dva prodajna mjesta i za oba prodajna mjesta bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj, istom će se dati u zakup prodajno mjesto za koje je ponudio najveći iznos zakupnine. Ostalo prodajno mjesto će se dati u zakup sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.       

 1. Detaljne obavijesti o navedenim lokacijama i oznaku na grafičkom prikazu zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, Narodni trg 1, soba broj 16 (prizemlje).
 2. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
 3. a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja, te broj žiro računa za povrat jamčevine,
 4. b) oznaku lokacije i broj prodajnog mjesta za koju se daje ponuda u natječaju,
 5. c) namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati,
 6. d) ponuđeni iznos zakupnine izražen u apsolutnom iznosu u kunama.

             Uz ponudu ponuditelji natječaja moraju dostaviti:

 1. e) original ili ovjerenu presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu ili original ili ovjerenu     presliku Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 (trideset) dana,
 2. f) dokaz o uplaćenoj jamčevini (jedno prodajno mjesto – jedna jamčevina),
 3. g) potvrdu Upravnog odjela za financije, da nema nepodmirenih dugovanja nastalih prema Gradu Zadru, ne starija od 8 (osam) dana, od dana raspisivanja natječaja,
 4. h) presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičku osobu.

      Za postavu naprava za portretiranje mogu se natjecati samo fizičke osobe koje imaju diplomu o završenoj  likovnoj umjetnosti ili su članovi likovnih udruženja, te uz ponudu dužni su dostaviti:

 • diplomu o završenoj likovnoj umjetnosti ili potvrdu o članstvu udruženja obnovljenu za 2020. godinu,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje se vidi da li je kao samostalni umjetnik obveznik plaćanja poreza i koje vrste,
 • te ostalo naznačeno pod oznakom „f“, „g“ i „h“.
 1. Ponuditelji koji se natječu, moraju imati podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Zadru.
 2. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do  trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.

Ako nakon donesene odluke o dodjeli  javne površine najpovoljniji ponuditelj odustane od dobivene javne  površine i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetnu javnu površinu natječaj će se ponoviti.

 1. Najpovoljniji ponuditelj za javne površine pod red. br. 1, 2. i 3., koji bude izabran dužan je u roku 8 (osam) dana po primitku obavijesti uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i najpovoljnije ponude u javnom natječaju i zaključiti ugovor o zakupu javne površine. U protivnom smatrat će se da je odustao od ugovora, te gubi pravo na povrat jamčevine.
 2.   Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD ZADAR

                              Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

                              s naznakom  „za natječaj“ Klasa: 363-01/20-01/274

                              Narodni trg 1, 23000 ZADAR

preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Grada Zadra, te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na gradskoj pisarnici do tog trenutka.

 1.   Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 25. lipnja 2020. godine, u 10,00 sati, u Velikoj vijećnici,  Narodni trg 1, Zadar.

         Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

 1.   Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovremene i neprecizne pristigle ponude, ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze prema Gradu Zadru.
 2.   U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine,  pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Grada Zadra.
 3.   Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 (petnaest)  dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima javnog natječaja čije ponude ne budu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja.
 4.   Sudioniku javnog natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunat će  se u utvrđeni iznos zakupnine.
 5.   Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.                                                                         

  

GRADONAČELNIK GRADA ZADRA