Literatura za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Literatura za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 KLASA:     112-01/22-01/17

URBROJ:  2198/01-14 -22-5

Zadar,       17.svibnja 2022.godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar dana 02.svibnja 2022. godine , objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremnih poslova u Grad Zadar,  Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove, na radno mjesto referent za opće poslove.

 PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE

-Statut Grada Zadra  (Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi    („Narodne novine“   br.86/08,  61/11 ,4/18 i 112/19),

-Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“  br. 75/21 ) .

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

-sređivanje arhivske građe,

-izlučivanje arhivske građe,

- skeniranje pismena,

- i obavljanje drugih  poslova po nalogu pročelnice upravnog odjela za gradsku samoupravu i

  opće poslove, zamjenice i pomoćnice pročelnice.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18, 15/19, 16/20 i 13/21) utvrđen je koeficijent za radno mjesto referent za opće poslove  1,338 uz osnovicu za izračun plaće

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta  pisanim putem i telefonom.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasi provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglasj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.