NATJEČAJ za pilot projekt sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području Grada Zadra za 2013. godinu

U svrhu poticanja korištenja ekološki i energetski prihvatljivog energenta kao i smanjenja onečišćenja Grad Zadar objavljuje Natječaj za pilot projekt kojim će se omogućiti korištenje plina kao energenta u sustavu centralnog grijanja u višestambenim zgradama.
Pozivaju se upravitelji zgrada ili ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrada da dostave prijave za sufinanciranje rekonstrukcije postojeće kotlovnice. Na temelju pristiglih prijava i utvrđenih kriterija izvršit će se odabir jedne prijave za provedbu pilot projekta.
Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na internet stranici Grada Zadra odnosno 12. srpnja 2013. godine.