Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  

 Klasa:UpI- 350-05/12-01/61

Urbroj: 2198/01-5/2-21-11-SJM

Zadar, 21. siječnja 2021. godine        

      

Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, temeljem članka 105. st. 1. al. 3. i  čl. 111. st.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), u postupku izdavanja lokacijske dozvole na zahtjev GRADA ZADRA, Narodni trg 1, Zadar, objavljuje

 

                                                        J A V N I      P O Z I V

 

  1. Pozivamo vlasnike nekretnina za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelje  drugih stvarnih prava na tim nekretninama na uvid radi izjašnjenja na Idejni projekt z.o.p. 27/12 za zahvat u prostoru: izgradnja nerazvrstane ceste (prometnica, oborinska odvodnja, vodoopskrba i javna rasvjeta) - ulica Put Gaja u naselju Bokanjac u Zadru u dužini od cca 312,0 m,

na k.č. 782/511, 782/514, 782/515, 782/518, 782/521, 782/530, 782/530, 782/537, 782/538, 782/786, 782/1207, 782/1208, 782/1210, 782/1212, 782/1214, 782/1216, 782/1217, 782/1218, 782/1219, 782/1222, 782/1223, 782/1225, 782/1226, 782/1228, 782/1229, 868/15, 868/16, 868/17, 868/18, 868/19, 868/20, 868/21, 869/11, 869/12, 869/13, 869/14, 869/16, 868/17, 869/18, 869/19, 869/20 u k.o. Bokanjac, preko kojih k.č. se planira parcelacija zemljišta.

2. Uvidu u idejni projekt i izjašnjavanju o istome mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku, (osobi koja ne dokaže svojstvo stranke uskratiti će  se mogućnost  uvida u  idejni projekt radi izjašnjenja), dana  10. veljače  2021. godine, u 9,00 sati, u službenoj prostoriji ovog Upravnog odjela u Zadru, Pod bedemom 1a/I.

3. Pozvani se mogu odazvati osobno  ili uputiti  svog  opunomoćnika.

4. Obavještavamo  Vas  da  se  lokacijska dozvola  može  izdati  i ako  se  ne odazovete  pozivu.

                                   

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup Malik, dipl.ing.arh.