Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/21-05/000007

URBROJ: 2198/01-5/2-21-0006

Zadar, 16.09.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SONJA ŽERJAV KRANJČIĆ kao opunomoćenica Marije Marune, OIB 17445363206, Subotička 2 iz Zadra, HR-10090 Zagreb, BELININ PUT 7

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnoj nekretnini na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, na dijelu katastarske čestice 2895/2 k.o. Zadar (Zadar, Subotička ulica 2).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.09.2021. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup-Malik, dipl.ing.arh.