Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000183

URBROJ: 2198/01-5-22-0013

Zadar, 29.07.2022.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ADRIA EUROPE OBALA d.o.o., HR-42208 Babinec, Ulica Stjepana Radića 1A

- dostavlja se

I. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini, k.č. 130/48, 130/244 k.o. Diklo (Kožino), koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine

- građenje građevine stambene namjene (pomoćna) bazen

na postojećoj građevnoj čestici 130/429 k.o. Diklo (Kožino).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.08.2022 u 10:00 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, Pod bedemom 1a, Zadar.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

  Ruđer Bošković, dipl.ing.građ.