Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000403

URBROJ: 2198/01-5/2-22-0020

Zadar, 04.04.2022.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽELJKA MAROSLAVAC, HR-10000 Zagreb, MARIJANA HABERLEA 4

- dostavlja se

  1. Pozivamo stranke – vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom - k.č. 6/1 u k.o. Molat, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine - sa 1 stanom, Po+Pr, GBP=181,26m2 na novoformiranoj građevnoj čestici 6/3, koja će nastati od dijela k.č. 6/1 k.o. Molat (Molat).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.04.2022 u 08:15 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I, Zadar.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.