Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000148

URBROJ: 2198/01-5-20-0010

Zadar, 17.11.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

SARINA PAVIN, HR-23000 Zadar, OBALA KNEZA DOMAGOJA 9

- dostavlja se

 

1. Pozivamo investitora, vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnika i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na  k.č.br. 1078/2 i k.č.br. 1078/3 k.o. Diklo (Zadar, Ul. Otona Ivekovića bb).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.12.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar,  Pod bedmom 1a,.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.