Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000237

URBROJ: 2198/01-5-20-0006

Zadar, 02.10.2020.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine nerazvrstana cesta , odvodnja, kanalizacija, javna rasvjeta, elektroenergetska i DTK mreža u Zadru, područje MO Plovanija: dio Ulice Nikole Tesle, Jakova Šubića od Cezana, Biskupa Jurja Dobrile, te Put Plovanije, Paklenička, Ive Kordića i Kožinski prilaz) na novoformiranoj građevnoj čestici koja se sastoji od k.č. 10828/4, 3189/17, 3189/18, 3189/19, 3189/21, 3186/12, 3186/13, 3186/14, 3186/15, 3186/1, 3187/11, 3187/12, 3200/9, 3200/10, 10971/2, 3201/4, 3200/11, 3200/7, 2480/5, 2480/6, 2480/7, 3187/5, 3186/11, 2487/3, 2487/8, 2487/9, 2476/9, 2488/3, 2493/7, 2494/9, 2494/12, 2494/13, 2644/3, 2645/16, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 2645/2, 2645/20, 2645/21, 9349/9, 2646/10, 2646/11, 2646/12, 2646/13, 10880/3, 2648/4, 2649/7, 2649/8, 9351/12, 3181/8, 3181/9, 3181/10, 3181/11, 3181/12, 3180/3, 3183/9, 3183/10, 3183/11, 3184/6, 3185/5, 3185/6, 10973/2, 3178/4, 3178/15, 3178/6, 3175/3, 3177/30, 3177/31, 3177/32, 3176/12, 3157/14, 3157/15, 3157/16, 3157/17, 3157/18, 3157/19, 3156/17, sve k.o. Zadar (popis novoformiranih građevnih čestica temeljem parcelacijskog elaborata po lokacijskoj dozvoli i izmjeni i dopuni lokacijske dozvole od kojih se formira građevna čestica) i k.č. 3191/4, 3190/8, 3190/7, 3189/16, 10828/6, 3155/36, 3154/11, 3156/16 i 10971/1 sve k.o. Zadar za koje se ne formira građevna čestica k.o. Zadar (Zadar, Zadar, područje MO Plovanija: dio Ulice Nikole Tesle, Jakova Šubića od Cezana, Biskupa Jurja Dobrile, te Put Plovanije, Paklenička, Ive Kordića i Kožinski prilaz)).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana u utorak 20.10.2020 u 13:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNIKA

Marija Pavlović Palčok, dipl.ing.građ.