Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000255

URBROJ: 2198/01-5-20-0009

Zadar, 20.07.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NINO KARAMARKO, HR-23000 Zadar, IVE HERGEŠIĆA 1h

- dostavlja se

 

1. Pozivamo investitora, vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnika i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

Rekonstrukciju –dogradnju  građevine stambene namjene, na k.č. 3811/39, k.č. 3811/40 i k.č. 3811/91 sve  k.o. Crno Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31.07.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar,  Pod beemom 1a,.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.