Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000205

URBROJ: 2198/01-5-20-0014

Zadar, 14.01.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VALENTIN RAČKI, HR-23000 Zadar, SAVARSKA 14

- dostavlja se

 

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama: k.č. 10977, č. 4977/3, k.č. 4977/4, k.č. 4977/5, k.č. 4976/2 sve k.o. Zadar koje neposredno graniče s nekretninoma k.č. 4977/1 k.o. Zadar, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine na postojećoj građevnoj čestici 4977/1 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.01.2020 u 12:15 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Pod bedemom 1A (1. kat), 23000 Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.