Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000007

URBROJ: 2198/01-5-19-0018

Zadar, 12.12.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

LUKA RAŠIĆ, HR-22300 Knin, ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 3

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 588/3 k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.01.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Ruđer Bošković, dipl.ing.građ.