Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000459

URBROJ: 2198/01-5-19-0009

Zadar, 11.12.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SVETOZAR MIODRAG, HR-23000 Zadar, FRANE KRŠINIĆA 18

 

- dostavlja se za k.č. 5294/23 k.o. Zadar: Marija Lukežić, Mijo Lukežić, Milka Modrić, Ljiljana Jurjević, Milan Kosović, Mile Nekić, Ante Koić

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine na katastarskoj čestici 5294/1 k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.01.2020. u 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.