Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000031

URBROJ: 2198/01-5-19-0003

Zadar, 16.09.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD d.o.o., HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

 

1. Pozivamo podnositelja zahtjeva, vlasnike nekretnine za koji se izaje  lokacijska dozvola  i nositelje  drugih stvarnih prava   na toj nekretnini, na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2.b skupine na katastarskim česticiama k.o. Diklo  u Kožinu -primorje .

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.2019 u 9,00 sati, na lokaciji – Zadar,  pod bedemom 1a.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.