JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000334

URBROJ: 2198/01-5-18-0004

Zadar, 09.10.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA d.o.o. , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - razdjelni sustav odvodnje sekundarna fekalna kanalizacijska mreža u Petrčanima, 1.a faza (južni dio donjih Petrčana Punta Radman), 2. skupine,

na katastarskim česticama 83, 2549, 2563, 2581, 2595/1, 2602, 2616, 2617, 2633, 2635/4, 2636, 2646, 2660, 2680, 2689, 2690, 2707, 2729, 2733, 2741/1, 2741/2, 2741/3, 2827 sve k.o. Petrčane Petrčane.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.10.2018 u 13:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.