GRAD ZADAR, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01,60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)) i članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 88/01),

objavljuje

J A V N I P O Z I V

za prijavu projekata i programa iz područja socijalne skrbi

i zdravstvene zaštite za 2011. godinu

 

I.

Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za projekte i programe iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite čija će se provedba, dijelom ili u cijelosti, financirati iz proračuna Grada Zadra.

II.

Projekti i programi iz točke I. ovog poziva moraju biti povezani s oblicima i mjerama zdravstvene zaštite i socijalne skrbi predviđenih Programom Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra, a što podrazumijeva slijedeće:

 

 1. socijalnu i psihosocijalnu zaštitu građana, a osobito:

  • djece i mladih

  • žena

  • obitelji

  • osoba s invaliditetom

  • kronično bolesnih osoba

  • osoba starije životne dobi

  • stradalnika iz rata

 2. zaštitu zdravlja građana, a osobito:

  • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje

  • prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti

  • prevenciju i suzbijanje ozljeđivanja i invaliditeta

 3. zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

  • hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja

  • briga i skrb o napuštenim i izgubljenim životinjama u posebnom skloništu za životinje

 

III.

Ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite ili socijalne skrbi, a napose udruge građana registrirane za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i ostalih humanitarnih djelatnosti.

 

IV.

Ponude se predaju na posebnom obrascu, koji se može dobiti u prostorijama Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra, soba broj 20, i na Web stranicama Grada Zadra: www.grad-zadar.hr

V.

Obrazac ponude mora biti u cijelosti i točno popunjen, uz kojeg je nužno priložiti:

 1. Program, koji treba sadržavati

 1.  
  • obrazloženje postojanja potrebe za ponuđenim projektom ili programom i motive provoditelja za bavljenjem tom problematikom

  • ciljeve (kratkoročne i dugoročne)

  • provoditelje ( osnovne podatke o provoditeljima relevantne za provedbu projekta ili programa)

  • podatke o korisnicima (dob, spol, broj i druge odgovarajuće karakteristike)

  • vremensku dinamiku provedbe (trajanje, početak i kraj, mjesto provedbe)

  • načine provedbe

  • rezultate koji se očekuju po završetku provedbe

  • obrazloženje na koji će način postignuti rezultati doprinijeti lokalnoj zajednici

 2. Financijski plan ponuđenog projekta ili programa sa specifikacijom o vrsti

rashoda i izvoru prihoda.

 1. Rješenje – dokaz o upisu u sudski registar (ustanova, udruga i dr.) koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

VI.

 

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost ponuđenog projekta ili programa i vršiti odabir su:

 1.  
  • potreba za određenim projektom ili programom u Gradu Zadru

  • osigurani ljudski resursi za provedbu projekta ili programa

  • uspješnost u dosadašnjoj provedbi projekata ili programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi financiranih iz proračuna Grada Zadra

  • udio vlastitih sredstava ili sredstava iz drugih izvora za provedbu ponuđenog projekta ili programa

 

NE POSTOJI PRAVNA OSNOVA PREMA KOJOJ BI SE NEKOME MORAO PRIHVATITI PROJEKT ILI PROGRAM I NJEGOVO FINANCIRANJE

 

Ponude ( s prilozima) dostavljaju se poštom preporučeno ili izravno dostavom u zatvorenoj omotnici zaključno do 07. listopada 2010. godine na adresu: GRAD ZADAR, UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO , Narodni trg br. 1, s naznakom: »PONUDA ZA PROJEKTE/PROGRAME S PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2011. godinu- NE OTVARATI»

Ponude s nepotpunim podacima, kao i ponude koje se ne dostave do navedenog roka neće se razmatrati.

VII.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 208-175.

Klasa:402-01/10-01/97

Ur. broj: 2198/01-12-10-1

Zadar, 06. rujna 2010. godine

PROČELNIK

 

Mario Pešut, prof.