JAVNI NATJEČAJ za prijavu projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2020. godini
JAVNI NATJEČAJ za prijavu projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2020. godini

Na temelju Statuta  Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst)i članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra  („Glasnik Grada Zadra“ broj 11/15) i Odluke Gradonačelnika o imenovanju Povjerenstava za pripremu i provedbu natječaja u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa/projekata udruga s područja socijalne skrbi i zdravstva KLASA: 230-01/20-01/01, URBROJ: 2198/01-2-20-2 od 15. siječnja 2020.  godine, objavljuje se Javni natječaj za prijavu projektata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2020. godini. 

     Predmet ove Odluke je pokretanje postupka prikupljanja prijava projekata/programa javnih potreba iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi, zdravstvene zaštite, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te potpore sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i II. svjetskog rata koji će se (su)financirati iz Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu u razdjelu Gradske uprave za socijalnu skrb i zdravstvo 040.