J A V N I   N A T J E Č A J  za financiranje projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2021. godinu
J A V N I N A T J E Č A J za financiranje projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2021. godinu

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra  („Glasnik Grada Zadra“ broj 11/19) te Odluke Gradonačelnika o imenovanju Povjerenstava za pripremu i provedbu natječaja  u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa/projekata udruga s područja socijalne skrbi i zdravstva Grada Zadra za 2021. godinu (KLASA: 402-01/20-01/08, URBROJ: 2198/01-2-21-2 od 15. siječnja 2021.  godine, o b j a v l j u j e   s e

J A V N I     N A T J E Č A J za financiranje projekata/programa s područja  socijalne skrbi i  zdravstvene zaštite za 2021. godinu

 

I.

Grad Zadar, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na područje rada socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnog rada te aktivnosti zaštite digniteta Domovinskog rata i potpore sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata da se prijave na ovaj Javni natječaj za financiranje projekata/programa.

II.

           Prijave projekata/programa podnose se za sljedeća područja, odnosno ciljane skupine korisnika programa, kako slijedi:

 1. Djelatnosti socijalne skrbi  u čije područje spadaju slijedeće ciljane skupine:
  • djecu i mladež, a osobito one s rizičnim ponašanjem
  • obitelji a osobito one u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
  • osobe s invaliditetom
  • kronično bolesne osobe
  • osobe starije životne dobi
  • žrtve i počinitelje obiteljskog nasilja
  • beskućnike i druge marginalne skupine građana
 2. Zaštitu zdravlja građana, a osobito:
  • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje
  • prevenciju i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja
  • prepoznavanje razvojnih poteškoća u prvim godinama života djece te pravovremena intervencija i pomoć djeci i njihovim roditeljima
  • prevenciju i suzbijanje ozljeđivanja i invaliditeta
 3. Skrb za hrvatske  branitelje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata i II. svjetskog rata:
  • očuvanje temeljnih vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata
  • pružanje psihosocijalne pomoći stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji
  • afirmacija i zaštita stečevina i vrijednosti iz svjetskog rata
  • pomoć stradalnicima i žrtvama komunističkog režima
 4. Volonterstvo:
  • programi koji potiču razne oblike društvenog aktivizma, a napose koji doprinose promociji i prakticiranju volonterstva u lokalnoj zajednici.
 5. Zaštita životinja

III.

          Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, društveno-humanitarne organizacije te ustanove i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje imaju sjedište na području grada Zadra, registrirane su za jedno od navedenih područja društvenih djelatnosti te koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuda, sukladno odredbama dokumentacija za provedbu Javnog natječaja.

IV.

       Kriterij za odabir programa/projekta, iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u Dokumentaciji za provedbu natječaja, koja je dostupna je na mrežnim stranicama Grada Zadra: www.grad-zadar.hr .

V.

        Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD ZADAR, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, Narodni trg 1, 23000 ZADAR, s naznakom „Javni natječaj za financiranje projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2021. godini – ne otvarati“.

          Prijave se mogu podnositi i neposredno u pisarnici Grada Zadra na istoj adresi.

        Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 20. veljače 2021. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

       Prijave koje pristignu nakon navedenog roka zatim prijave koje nisu u skladu s odredbama natječajne dokumentacije te prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

VI.

        Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Zadra, www.grad-zadar.hr, najdalje u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava za provedbu odobrenih projekata/programa.

 

KLASA: 402-01/21-01/08

URBROJ: 2198/01-13-21-5

U Zadru, 19. siječnja 2021.  

 

PROČELNIK

Mario Pešut, prof.