Javni natječaj za prijam u službu
Javni natječaj za prijam u službu

KLASA:     112-01/19-01/31

URBROJ:  2198/01-12 -19-3

Zadar,       18.travnja 2019.godine

 

U “Narodnim novinama” br. 39/2019 dana 17.travnja 2019.godine   objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i šport   na radno mjesto viši stručni suradnik i – za financije za kulturu, tehničku kulturu i šport  - 1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst oglasa dostupan je ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8272823.html

 

 

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je do 25.travnja 2019.godine.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

  • sudjeluje udefiniranjufinancijskihuvjetajavnihnatječaja
  • sudjelujeusastavljanjuobrazacazafinancijskoizvještavanje
  • procjenjuje prijave na natječaje
  • sudjeluje na radionicama za korisnike sredstava
  • pregledava financijske periodična i godišnja izvješća
  • obavlja terenske provjere vezano za financijsko poslovanje prijavitelja i korisnika
  • prati promjene u zakonodavstvu, a vezano za raspisivanje javnih natječaja
  • kontaktira i informira prijavitelja i korisnika
  • radi na poboljšanju poslovnih procesa vezano za projektno izvještavanje.

 

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručpni suradnik I - 2,472  uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 

-Zakon o proračunu (NN br.87/08, 136/12, 15/15 )

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18) 

-Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18)

-Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br.26/10, 120/13)

-Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst),

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. 86/08 ,61/11 i 4/18),

-Zakon o ustanovama ( NN br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08 )

-Zakon o udrugama ( NN br. 74/1470/17 )

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javnin natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik i – za financije za kulturu, tehničku kulturu i šport  u Upravni odjel za kulturu i šport“,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječja u Narodnim novinama - do 25.travnja 2019.godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA