Javni natječaj za prijam u službu
Javni natječaj za prijam u službu

KLASA: 112-01/22-01/10

URBROJ: 2198/01-6 -22-2

Zadar, 7. travnja 2022. godine

 

 

U „Narodnim novinama“ br. 43/2022 dana 6. travnja 2022. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, na radno mjesto viši savjetnik za poslove gospodarenja zemljištem -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

 

Tekst natječaja  dostupan je ovdje:

JAVNI NATJEČAJ - Grad Zadar (nn.hr)

 

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“  odnosno do 14. travnja 2022. godine.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 

 • vodi imovinsko pravne postupke u svezi gospodarenja zemljištem
 • sudjeluje u izradi odluka iz domene rada temeljenih na zakonima koji reguliraju ovu oblast
 • sređuje imovinsko-pravne poslove u svezi gradskih nekretnina
 • prikuplja zemljišnoknjižnu dokumentaciju za uknjižbu nekretnina i vodi poslove uknjižbe
 • surađuje s županijskim uredom za imovinsko-pravne poslove
 • zastupa Grad pred sudovima u predmetima koji se odnose na gradsko zemljište
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika upravnog odjela

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18, 15/19,16/20 i 13/21) utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši savjetnik 2,750 uz osnovicu za izračun plaće.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i  94/17),
 • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19)
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96, 92/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o turističkomi ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“ broj 50/20)
 • Zakon o parničnom postupku(„Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14, 70/19)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21) 

 

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će o razlozima neudovoljavanja obavješteni  pisanim putem i telefonom u natječajnom roku.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme –  viši savjetnik za poslove gospodarenja zemljištem, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja  - do 14. travnja 2022. godine.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA