Javni natječaj za prijam u službu
Javni natječaj za prijam u službu

KLASA: 112-01/22-01/11

URBROJ: 2198/01-6 -22-2

Zadar, 7. travnja 2022. godine

 

U „Narodnim novinama“ br. 43/2022 dana 6. travnja 2022. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, na radno mjesto savjetnik za poslove procjene vrijednosti nekretnina-  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst natječaja  dostupan je ovdje:

JAVNI NATJEČAJ - Grad Zadar (nn.hr)

 

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“  odnosno do 14. travnja 2022. godine.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • obavlja unos podataka te vodi zbirku kupoprodajnih cijena u eNekretninama
 • ažurira plan približnih vrijednosti u eNekretninama
 • ažurira druge podatke za procjenu vrijednosti nekretnina
 • priprema pregled približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina
 • izdaje izvatke iz zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti iz eNekretnIna
 • dostavlja podatke za potrebe procjeniteljskog povjerenstva te obavlja stručne i administrativno- tehničke poslove za potrebe povjerenstva
 • priprema i provodi postupke bagatelne nabave koji je u djelokrugu upravnog odjela
 • planira,izrađuje, ažurira bazu podataka nekretnina u vlasništvu Grada Zadra
 • na dnevnoj osnovi uskljađuje bazu podataka iz svih odsjeka odjela
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika i pomoćnika pročelnika upravnog odjela

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18, 15/19,16/20 i 13/21) utvrđen je koeficijent za radno mjesto  savjetnik 2,514 uz osnovicu za izračun plaće.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 105/15)
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“, broj 68/20)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i  94/17),
 • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19)

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će o razlozima neudovoljavanja obavješteni  pisanim putem i telefonom u natječajnom roku.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme –   savjetnik za poslove procjene vrijednosti nekretnina, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja -  do 14. travnja 2022. godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA