Javni natječaj za prijam u službu
Javni natječaj za prijam u službu

KLASA:     112-01/19-01/30

URBROJ:  2198/01-12 -19-3

Zadar,       18.travnja 2019.godine

 

U “Narodnim novinama” br. 39/2019 dana 17.travnja 2019.godine   objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i šport   na radno mjesto administrativni tajnik  - 1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst oglasa dostupan je ovdje:__

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8272822.html

 

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je do 25.travnja 2019.godine.l

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 

  • vrši dnevni i tjedni raspored sastanaka;
  • obavlja sve uredske poslove i zadaće;
  • obavlja poslove prijepisa i fotokopiranja;
  • brine o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju;
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto administrativni tajnik 1,545  uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 

-Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br.  9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15,  7/18– pročišćeni     tekst),

-Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” br.9/17),

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi    (NN br. 86/08,  61/11 i 4/18),

-Uredba o uredskom poslovanju ( NN br. 7/09),

-Zakon o općem upravnom postupkuNN 47/09),

-Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10143/12152/1494/1629/17).

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javnin natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – administrativni tajnik  u Upravni odjel za kulturu i šport “,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječja u Narodnim novinama - do 25.travnja 2019.godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA