Javni natječaj za prijam u službu
Javni natječaj za prijam u službu

KLASA:     112-01/19-01/32

URBROJ:  2198/01-10 -19-3

Zadar,       18.travnja 2019.godine

 

U “Narodnim novinama” br. 39/2019 dana 17.travnja 2019.godine objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za financije  na radno mjesto referent za računovodstvo  - 1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst oglasa dostupan je ovdje:__

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8272824.html

 

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj je do 25.travnja 2019.godine.

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 

  • obavlja knjiženje poslovnih promjena, te usklađuje stanja u glavnoj i drugim knjigama;
  • sudjeluje u izradi obračuna;
  • obavlja računovodstvene poslove vezane za plaće i propisane evidencije u svezi plaće;
  • prikuplja podatke za razrez gradskih poreza, izrađuje rješenja, te obavlja računovodstvene poslove vezane za knjiženje analitike gradskih poreza, naknada, ugovora i sl.;
  • evidentira promjene u analitici osnovnih sredstava, te vodi potrebne pomoćne evidencije;
  • vodi blagajnu, te kontrolira blagajničku dokumentaciju;
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

 

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto referent za računovodstvo  1,689 uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 

-Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br.  9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 –

  pročišćeni     tekst, 3/18 i 7/18-pročišćeni tekst,

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi    (“Narodne novinebr. 86/08,  61/11 i 4/18),

-Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15,  123/17),

-Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17),

-Zakon o lokalnim porezima (“Narodne novine“ br.115/16 i  101/17).

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javnin natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – računovodstveni referent  u Upravni odjel za financije  “  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječja u Narodnim novinama - do 25.travnja 2019.godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA