JAVNI natječaj za prijam u službu - dopuna
JAVNI natječaj za prijam u službu - dopuna

KLASA:     112-01/19-01/33

URBROJ:  2198/01-9 -19-5

Zadar,       6.svibnja 2019.godine

 

U “Narodnim novinama” br. 39/2019, dana 17.travnja 2019.godine objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto komunalni redar  - 1 izvršitelj/ica, te Dopuna javnog natječaja objavljena u Narodnim novinamabr. 45/2019, dana 3.svibnja  2019.godine.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst natječaja i Dopuna natječaja  dostupni su  ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8272831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8273776.html

 

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj produžuje se za 8 dana od dana objave Dopune natječaja, odnosno  do 13.svibnja 2019.godine.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 

 • vrši nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda i propisa donesenih temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu iz nadležnosti komunalnog redarstva i drugih zakona i propisa;
 • izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka;
 • vodi upravni postupak;
 • posebnom iskaznicom dokazuje svoje službeno svojstvo;
 • obvezatno nosi odgovarajuću službenu odoru koju propisuje Gradonačelnik;
 • obavljaidrugeposloveponalogupročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.
 • obavlja nadzor nad provedbom odluka ostalih upravnih odjela po nalogu pročelnika i zamjenika istih.

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto komunalni redar  1,689 uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 

 • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst)
 • Odluka o komunalnom redu ( „Glasnik Grada Zadra“ br. 3/08, 13/09)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18,110/18)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19)
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“ 3/18, 4/19)
 • Zakon o zaštiti životinja ( „Narodne novine“ br. 102/17, 32/19)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim  i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihova prirodnog staništa ( „ Glasnik Grada Zadra“ br. 4/19)
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2019.g. ( „Glasnik Grada Zadar“ br. 15/18)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji ( „Narodne novine“ br. 153/13, 115/18).

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javnin natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na Natječaj   podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoiša “,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave Dopune javnog natječja u „Narodnim novinama” - do 13.svibnja 2019.godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA