Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

J A V N I N A T J E Č A J za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2015. godinu

   GRAD ZADAR UO za socijalnu skrb i zdravstvo Narodni trg br. 1 23 000 ZADAR   J A V N I   N A T J E Č A J za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstvene...

Grad Zadar Vijesti

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu

Temeljem  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, o b j a v l j u j e  ...

Grad Zadar Vijesti

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2015. godinu

 Temeljem članka 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture ("Narodne novine" 31...


Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/14-01/23 URBROJ: 2198/01-12-14-3 Zadar, 22. kolovoza 2014. Podaci vezani za oglas za radno mjesto viši stručni suradnik/ ica II  – ( 1 izvršitelj/ ica ), na...

Grad Zadar Vijesti

OBAVIJEST o davanju koncesije - dimnjačari

Tekst obavijesti je u privitku.