JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000253

URBROJ: 2198/01-5-18-0006

Zadar, 30.10.2018.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GORAN ILIJEVSKI, HR-23000 ZADAR, FERDE ŠIŠIĆA 1

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene -, 2. skupine, na k.č.1915/4, koja nastaje parcelacijom k.č. 1915/3 k.o. Zadar k.o. Zadar Zadar, križanje Ivana Mršića - Augusta Šenoe.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Sarag -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.