JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000091

URBROJ: 2198/01-5-18-0005

Zadar, 29.10.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DANKO IVON, HR-23000 ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE 1D

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike i suvlasnike  i nositelje  drugih  stvarnih prava  za   č.br. 1491 i 1492 u k.o. Olib na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambeno pomoćne namjene - spremište, na katastarskim česticama k.č.br. 1491 i 1492 u k.o. Olib.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar , Pod bedemom 1 a  ( zgrada trgovačkog centra ) na tržnici na poluotoku..

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.