JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000089

URBROJ: 2198/01-5-18-0004

Zadar, 12.10.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MATIJA -ZIDINS M MARTINAC, HR-10000 ZAGREB, JOVINOVAČKA 24

 

- dostavlja se

1. Pozivamo, investitora te  vlasnike nekretnina   i nositelje  drugih  stvarnih prava na k.č. 433 k.o. Ist,  na  uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za postavu kioska  za pružanje ugostiteljskih  usluga -montažna tipska građevina, 2. skupine, na  432 k.o. Ist ,.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.10.2018 u 13:00 sati, na lokaciji – Zadar , Pod bedemom 1 a  ( zgrada trgovačkog centra ) na tržnici na poluotoku..

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.