JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000198

URBROJ: 2198/01-5-18-0005

Zadar, 07.09.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR , HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene - rekonstrukcija ulice Bedemi zadarskih pobuna-parterno uređenje bedema te gradnja komunalne infrastrukture ( cjevovod za odvodnju fekalnih i oborinskih otpadnih voda, vodoopskrbni cjevovod, elektroopskrba i javna rasvjeta )  u dužini od cca 785 m, od križanja Ulice narodnog lista do križanja sa Ulicom Ivana Brčića u tri faze, 2. skupine,

na  k.č.br. 9446/1 (dio) , k.č.br. 9679 (dio), k.č.br. 9684 (dio), k.č.br. 9685/1 (dio), k.č.br. 9685/2 (dio) i k.č.br. 10765 (dio) k.o. Zadar (Zadar),.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.09.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.