Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000066

URBROJ: 2198/01-5-18-0004

Zadar, 17.07.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KREŠIMIR DIJAN, HR-23000 ZADAR, ULICA JURJA BIJANKINIJA 8B

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike  č.  7240/1, 7244/1, 7244/3, 7246 sve k.o. Zadar na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za stambenu zgradu na  7241, 7242, dio 7243 ( nova k.č. 7243/2) k.o. Zadar ,.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.07.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar , Pod bedemom 1 a  ( zgrada trgovačkog centra ) na tržnici na poluotoku..

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ankica Čolak, ing.građ.