JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000027

URBROJ: 2198/01-5-18-0002

Zadar, 10.07.2018.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA d.o.o. , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - kanalizacijska mreža na dijelu MO Gaženica, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č. 7918/1, 7965/4, 7972/2, 7988/6, 8004/1, 9381/1, 7929/2, 7965/7, 7973/2, 7989/8, 8004/3, 9381/5, 7929/3, 7965/11, 7973/3, 7990/1, 8015/2, 10804, 7963/3, 7968/3, 7976/1, 7990/4, 8016/2, 7965/2, 7971/2, 7988/2, 7994/4, i 9380/1 u k.o. Zadar,  te

k.č. 1676/4, 1693/2, 1698/104, 1698/470, 1698/517, 1698/573, 1698/730, 1677/22, 1694/5, 1698/115, 1698/472, 1698/520, 1698/587, 4148, 1681/2, 1696/7, 1698/116, 1698/116, 1698/481, 1698/521, 1698/615, 1684/1, 1696/9, 1698/118, 1698/489, 1698/522, 1698/616, 1688/2, 1689/1, 1698/121, 1698/514, 1698/571 i 1698/617 u k.o. Crno u Zadru, MO Gaženica (više ulica).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.07.2018 u 11:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Konzuma -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.